กี่ยวกับ ตสน. สพฐ.
พบผู้บริหาร
โครงสร้าง
กฏบัตรการตรวจสอบภายใน
คู่มือการปฏิบัติงานผู้ตรวจสอบภายใน สพฐ.
 
การตรวจสอบภายใน
มาตรฐานการตรวจสอบภายใน
ระเบียบเกี่ยวข้อง
 
 
กฏระเบียบการเงินการคลัง
ระเบียบการเงิน
งบดำเนินงาน
งบกลาง
เงินนอกงบประมาณ
เงินอุดหนุน
ระเบียบการเบิกค่าใช้จ่ายนักเรียนไปนอกสถานศึกษา
 
 
Web Link
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรมบัญชีกลาง
GFMIS
กระทรวงการคลัง
สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน ประเทศไทย
 
 

จำนวนผู้เข้าชม   ข่าวประชาสัมพันธ์

  เรียน ผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอให้ศึกษาหนังสือ 3 ฉบับ (ดังแนบ) เพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบการเงิน การบัญชี ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

    ตามที่กรมบัญชีกลางได้แจ้งให้ส่วนราชการมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง
ไม่ว่าจะดำเนินการด้วยวิธีการจัดซื้อจัดจ้างทั่วไปหรือวิธีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สพฐ. จึงได้มี
หนังสือแจ้งให้ สพม. (หนังสือแนบ1) และสพป.(หนังสือแนบ2) มอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในดำเนินการ
ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างเป็นกรณีพิเศษ

       วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่ส่วนราชการได้รับอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวง
การคลัง ที่ กค 0406.3/ว59 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 ข้อ 11 ที่กำหนดให้นำเงินเหลือจ่ายในแต่ละ
โครงการส่งเป็นรายได้แผ่นดิน เว้นแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะกำหนดเป็นอย่างอื่นนั้น
     สพฐ. ได้ขอตกลงกับกรมบัญชีกลางเพื่อขอใช้เงินเหลือจ่ายและได้รับอนุญาตให้โรงเรียนประถมศึกษาในสังกัด
เก็บรักษาเงินอาหารกลางวันที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ โดยนำฝากธนาคารได้
สำหรับดอกผลที่เกิดให้นำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน รายละเอียดดังเอกสารแนบ >>>

   
คุณถาม - เราตอบ

 คำถาม  
    โรงเรียนจ่ายเงินซื้อดอกไม้สดเพื่อตกแต่งในงานวันสำคัญ เช่น วันแม่ วันเข้าพรรษา ฯลฯ โรงเรียนสามารถ
    เบิกจ่ายได้หรือไม่ และดำเนินการอย่างไร

  คำตอบ โรงเรียนสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
             ของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 ข้อ 12 ทั้งนี้ในการดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า
             ด้วยการพัสดุ

 คำถาม  
    มีระเบียบ หรือหนังสือสั่งการใดที่กำหนดว่า หลักฐานขอเบิกเงินและหลักฐานการจ่ายที่หน่วยงานผู้เบิกจัดเก็บต้องเป็น
    ต้นฉบับ

  คำตอบ เหตุที่หลักฐานต้นเรื่องเบิกและหลักฐานการจ่ายที่หน่วยงานผู้เบิก (เช่น สำนักเขตพื้นที่การศึกษา ฯลฯ)
             จัดเก็บต้องเป็นต้นฉบับ เนื่องด้วย ...อ่านต่อ >>>

   คำถาม  
     งบลงทุน (1208) รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สามารถขอเบิกโดยใช้รหัสบัญชีแยกประเภทใด
     ได้บ้าง

  คำตอบ รายจ่ายงบประมาณงบลงทุน รายการผูกพันงบประมาณ 1208 อ่านต่อ>>>

   คำถาม  
     1
. โครงการอาหารกลางวัน ถ้าโรงเรียนซื้ออาหารสดอาหารแห้งเพื่อประกอบอาหารกลางวัน โรงเรียนจ้าง
         ลูกจ้างประกอบอาหารได้หรือไม่ ดำเนินการอย่างไร ใช้ระเบียบอะไร
     2. การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียน อ้างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
         พ.ศ. 2546 ถูกต้องหรือไม่
     3. การยืมเงินในโรงเรียนประถมศึกษา ใช้ในกรณีใด
     4. การนำเงินอุดหนุนไปสบทบสร้างอาคารเรียนที่โรงเรียนสร้างจากเงินผ้าป่า สามารถดำเนินการได้หรือไม่ 

   คำตอบ>>>

 สรรหาสาระมาฝาก

รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานที่น่าสนใจ จาก Websilte สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
     - รายงานการตรวจสอบการดำเนินงาน โครงการระบบการบริหารการเงิน
        การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์

     - รายงานการตรวจสอบการดำเนินงาน โครงการบริหารงบประมาณ
       รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2551

     - ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ จากการตรวจสอบการดำเนินงาน
       สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
       (องค์กรมหาชน)คู่มือและแนวทาง
การปฏิบัติงาน

โดย หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน สำหรับผู้ตรวจสอบภายใน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คู่มือการตรวจสอบภายใน 
-สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
-
สถานศึกษา
แนวทางการปฏิบัติงานการเงินและแนวทางการตรวจสอบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แนวทางการสอบทานการปฏิบัติงาน 
-ระบบรับและนำส่งเงินในระบบ GFMIS
 
-การควบคุมเงินงบประมาณ
แนวการตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบกฏหมาย
-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
-ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
-ค่ารักษาพยาบาล
-การศึกษาบุตร
-ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
แบบสรุปผลการตรวจสอบปี 2551
แนวทางการปฏิบัติงานการเงินและสินทรัพย์ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา

คู่มือและแนวทาง
การตรวจสอบ

โดย กรมบัญชีกลาง

แนวการตรวจสอบงบบุคลากร
 
การตรวจสอบการเบิกจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อจ้าง  
แนวการตรวจสอบระบบรับและนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน  
แนวทางการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินตามโครงการช่วยเหลือ
ประชาชนและบุคลากรภาครัฐ
 
คู่มือแนวทางการบริหารความเสี่ยงของการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS
- ความเสี่ยงเกี่ยวกับการควบคุมทั่วไป
- ด้านระบบงบประมาณ (Fund Mangement)
- ด้านระบบจัดซื้อจัดจ้าง (Purchasing Order)
- ด้านระบบเบิกจ่ายเงิน (Account Payable)
- ด้านระบบรับและนำส่งเงิน (Receive Process)
- ด้านระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป (General Ledger)
- ด้านระบบสินทรัพย์ถาวร (Fixed Asset)
 
แนวทางการตรวจสอบโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง
- หนังสือนำ
- แนวทางการตรวจสอบ
- แนวทางการดำเนินงานและประสานงาน

- รูปแบบรายงาน
 
ประมวลข้อสังเกตจากการ
ปฏิบัติงาน


1 ประมวลผลข้อตรวจพบและแนวทางแก้ไข
2 ประมวลประเด็นข้อร้องเรียน
3 ข้อตรวจพบของสำนักงานการตรวจเงินแผนดินที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรี
4

สรุปประเด็นข้อร้องเรียนที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฏิบัติไม่ถูกต้อง

5 สรุปประเด็นข้อร้องเรียนที่โรงเรียนปฏิบัติไม่ถูกต้อง
6 15 จุดอันตรายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง


สรุปสาระสำคัญจากระเบียบ
กฏหมาย
1
ค่าตอบแทน การจัดซื้อจัดจ้าง
2
ค่ารักษาพยาบาล
3
การศึกษาบุตร
4 เงินอุดหนุน
5
การจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศ ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
6
เงินรายได้สถานศึกษา
7 เงินบำรุงการศึกษา
8 เงินที่สวนราชการได้รับอุดหนุนจากราชการส่วนท้องถิ่น
9 เงินบริจาค
10 ภาษีหักณที่จ่าย เงินลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด

คำถามที่พบบ่อย
คำถาม เงินอุดหนุนซ้ำกับเงิน 15 ปีเรียนฟรีหรือไม่ หรือไม่
  การสอนพิเศษให้ นร.วันเสาร์ การซื้อของแมคโคร การใช้เงิน
ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนทั้งโรงเรียนได้หรือไม่
  ค่าล่วงเวลา  ค่าพาหนะในการทัศนศึกษาดูงาน
  สพท. จัดอบรมข้าราชการและให้นักศึกษาฝึกงานเข้าอบรมด้วย
  ซื้อตั๋วเครื่องบินอิเล็กทรอนิกส์
  เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ


จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน :: ไม่พึงรับสิ่งของใดๆ ที่จะทำให้เกิด หรืออาจก่อให้เกิดความไม่เที่ยงธรรมในการใช้วิจารณญาณเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ
กลับสู่ด้านบน