>> 6 พ.ค. 2564 เรียน ผู้ตรวจสอบภายใน สพท. ทุกเขต ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดส่งรายงานข้อมูลผลการตรวจสอบในระบบ KRS และ ARS ดังแนบ

                                       ดาวน์โหลดเอกสาร