>> 2 เม.ย. 2564 เรียนผู้ตรวจสอบภายใน สพท. ขอแจ้งแนวการตรวจสอบ แบบรายงานข้อมูลผลการตรวจสอบดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน และตัวชี้วัด 10.3 ดังแนบ

                                     ดาวน์โหลดเอกสาร