>> 18 ก.พ. 2564 เรียนผู้ตรวจสอบภายใน สพท. ขอแจ้งโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบภายใน สำหรับผู้ตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังแนบ

                                 - หนังสือแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

                                 - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบภายใน

                                 - รายชื่อผู้เข้าอบรม , แบบตอบรับเข้ารับการอบรม

                                 - รายชื่ออบรม รุ่นที่ 1

                                 - รายชื่ออบรม รุ่นที่ 2

                                 - รายชื่ออบรม รุ่นที่ 3

                                 - รายชื่ออบรม รุ่นที่ 4