>> 19 ต.ค. 2563 เรียนผู้ตรวจสอบภายใน สพท. ขอแจ้งแนวทางการกำหนดโรงเรียนในสังกัดที่จะทำการตรวจสอบดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังแนบ

                                   - ดาวน์โหลดเอกสาร