>> 9 ต.ค. 2563 ขอซ้อมความเข้าใจ เรื่องการจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรายงานสรุปผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังแนบ

                            - ดาวน์โหลดเอกสาร