>> 14 ก.ย. 2563 เรียนผู้ตรวจสอบภายใน สพท. ขอแจ้งการจัดส่งแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี ของสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังแนบ

                             - ดาวน์โหลดเอกสาร