>> 24 ก.ค. 2563 เรียนผู้ตรวจสอบภายใน สพท. ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความคิดเห็นในการพัฒนาคู่มือการตรวจสอบ ตาม QR Code ดังแนบ

                         ดาวน์โหลดเอกสาร