>> 18 มิ.ย. 2563 เรียนผู้ตรวจสอบภายใน สพท. แจ้งการส่งไฟล์ข้อมูลเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดที่ 11.3 ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี ของ สพท. ในระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพฐ. (smart obec)

                       ดาวน์โหลดเอกสาร