>> 11 มิ.ย. 2563 เรียนผู้ตรวจสอบภายใน สพท. แจ้งการเปิดระบบ KRS การรายงานผลตามตัวชี้วัดที่ 11.3 ระดับความสำเร็จการตรวจสอบด้านการเงินการบัญชี ของ สพท. ดังแนบ

                 ดาวน์โหลดเอกสาร