>> 30 เม.ย. 2563 เรียนผู้ตรวจสอบภายใน สพท. ขอแจ้งการปรับเกณฑ์การให้คะแนนตามตัวชี้วัดที่ 11.3 ดังแนบ

                     - เรียนผู้ตรวจสอบภายใน สพท. ทุกเขต

                     - เกณฑ์การให้คะแนน