>> 31 มี.ค. 2563 เอกสารแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังแนบ

                              - หนังสือแจ้ง สพท.

                              - แนวทางการดำเนินงาน