>> 16 มี.ค. 2563 เรียนผู้ตรวจสอบภายใน สพท. ขอแจ้งข้อคลาดเคลื่อนตามหนังสือที่ ศธ 04012/ว142 ลว. 11 มี.ค. 2563 การตรวจสอบด้านการเงินการบัญชี และการติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ สพม. ดังแนบ

                        - ดาวน์โหลดเอกสาร