>> 12 มี.ค. 2563 เรียนผู้ตรวจสอบภายใน สพท. กลุ่มตรวจสอบภายใน สพฐ. ขอจัดส่งแบบสรุปรายงานการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค แบบที่ 1-3 และวิธีการรายงานข้อมูลผ่านระบบ ARS ดังแนบ

         1. แบบรายงานผลการตรวจสอบ

                     - แบบที่ 1-2

                     - แบบที่ 3

          2. วิธีการรายงานข้อมูลผ่านระบบ ARS (PDF)