>> 23 ธ.ค. 2562 เรียนผู้ตรวจสอบภายใน สพท. ทุกเขต ตสน.สพฐ. ได้มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมฯ จึงขอให้ผู้ตรวจสอบภายใน สพท. ตรวจสอบรายชื่อเพื่อเข้ารับการอบรมตามวันและเวลาที่กำหนด ดังแนบ

             - รายชื่อ รุ่นที่ 1

            - รายชื่อ รุ่นที่ 2