>> 13 ธ.ค. 2562 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบภายใน สำหรับผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังแนบ

                            -  เอกสารแนบ 1

                             - เอกสารแนบ 2