>> 30 ต.ค. 2562 เรียนผู้ตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูลผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังแนบ

                             >> ดาวน์โหลดเอกสาร