>> 2 ก.ย. 2562 เรียนผู้ตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ e-mail address สำหรับจัดส่ง File excel แบบรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของสถานศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังแนบ

book preview แจ้งผู้ตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดาวน์โหลดไฟล์

                        book preview แบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ดาวน์โหลดไฟล์