>> 19 มี.ค. 2562 เรียน ผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขอแจ้งการปรับแก้แนวทางการตรวจสอบทางด้านการเงิน การบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังแนบ

          เรียน ผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง

ตามหนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04012/82 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 และหนังสือ ที่ ศธ 04012/83 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ได้แจ้งแนวทางการตรวจสอบทางด้านการเงินการบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นั้น กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอเรียนว่า ขอปรับแก้ แนวทางการตรวจสอบดังกล่าว หน้าที่ 6 หมวด ค. ตัวชี้วัดการประเมินผู้บริหารองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 บรรทัดที่ 2 จากเดิม “ตัวชี้วัดที่ 8 การสร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร : ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการตรวจสอบด้านการเงินการบัญชีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา” ปรับแก้เป็น “ตัวชี้วัดที่ 6.8 การสร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์การ : ตัวชี้วัดที่ 6.8.3 ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา”

          จึงเรียนมาเพื่อทราบ