>> 19 มี.ค. 2562 ตัวชี้วัดที่ 6.8.3 แบบกระดาษทำการ ประกอบรายงานผลการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่ต้องส่งทางระบบ KRS (เอกสารแนบ)

      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

            - แบบที่ 1

            - แบบที่ 2-7

      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา         

            - แบบที่ 1

            - แบบที่ 2-7