>> 31 มีนาคม 2565 รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบภายใน สำหรับผู้ตรวจสอบภายใน สพท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (Update) ดังแนบ

                                              รายชื่อผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 1

                                             รายชื่อผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 2

                                             รายชื่อผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 3