>> 14 ก.พ. 2565 แจ้งแนวการตรวจสอบ และแบบรายงานข้อมูลการตรวจสอบการดำเนินงานตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังแนบ

                                                 - หนังสือแจ้ง สพท.

                                                 - แนวการตรวจสอบ แบบรายงานข้อมูล และบัญชีจัดสรร