>> 21 ส.ค. 2564 แจ้งแบบกระดาษทำการเก็บข้อมูลการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของสถานศึกษา ประกอบการรายงานผลการตรวจสอบภายใน รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังแนบ

                                 - แจ้งผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

                                 - แบบเก็บข้อมูลการเงิน การบัญชีของโรงเรียนปี พ.ศ. 2515 

                                 - แบบเก็บข้อมูลการเงิน การบัญชีของโรงเรียนปี พ.ศ. 2544