รายได้สถานศึกษา

ลำดับที่
เรื่อง
               ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินรายได้สถานศึกษาของรัฐที่ไม่เป็นนิติบุคคล พ.ศ.2546
2
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2546
3
ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าด้วยการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2549
               ประกาศ
1
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักเกณฑ์ อัตรา และวิธีการนำเงินรายได้สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาของรัฐที่ไม่เป็นนิติบุคคล
2
ที่ ศธ 04002/ว 2742 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2551 เรื่อง การใช้จ่ายเงินและการมอบอำนาจเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล
3
ที่ ศธ 04006/พิเศษ22 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2554 เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษาและการระดมทรัพยากร
              หนังสือแจ้งเวียน
1
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที กค.0414/209 ลงวันที่ 7 มกราคม 2547 เรื่อง การขออนุมัติวงเงินสำรองจ่ายและวงเงินนำฝากธนาคารของส่วนราชการและสถานศึกษา
2
หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0414/ว7509 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2549 เรื่อง การทบทวนเพิ่มวงเงินรายได้สถานศึกษาเก็บไว้ ณ ที่ทำการ
3
หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04002/383 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2549
เรื่อง การเก็บรักษาเงินรายได้สถานศึกษา
4
หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/1372 ลงวันที่ 18 มกราคม 2550
เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา
5
หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04002/1262 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2550
เรื่อง ขอซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเก็บเงินบำรุงการศึกษา
6
หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/64 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2550
เรื่อง เงินบำรุงการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7
หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04002/ ว249 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2551
8
หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ ว1509 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2551 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษา
               คำสั่งมอบอำนาจ
1
คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1505/2551 เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษา