ค่ารักษาพยาบาล

มบัญชีกลาง ที่ กค
ลำดับที่
  เรื่อง
                                                พระราชกฤษฎีกา

 

                                                คำสั่งมอบอำนาจ

1

คำสั่ง มอบอำนาจ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 151/2546
เรื่อง มอบอำนาจการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล สั่ง ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2546

2
3
4
5

คำสั่ง มอบอำนาจ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 2733/2547
เรื่อง มอบอำนาจเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและการศึกษาของบุตร(เพิ่มเติม) สั่ง ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2547

                              ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

1
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0526.5/ว 90 ลงวันที่ 21 กันยายน 2541
เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคไต

2
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0530.2/ว 138 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2543
เรื่อง การตรวจสุขภาพประจำปี
3
หนังสือกร0530.2/ว 52 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2544
เรื่อง ค่าตรวจสุขภาพประจำปี
4
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค   0518.2/ว.36   ลงวันที่   20  ม ีนาคม 2545
เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  พ.ศ.2545
5
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว 5 ลงวันที่ 20 มกราคม 2546  
เรื่อง หลักเกณฑ์การนับเวลาในการคิดจำนวนวันนอนและอัตราการเบิกค่าห้องและค่าอาหาร
6
7
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว 14 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2547
เรื่อง การเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีการบำบัดรักษาโรคด้วยวิธีการทางการแพทย์แผนไทย
8
9
10
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว 460 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2547  
เรื่อง ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค

11
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว 7 ลงวันที่ 11 มกราคม 2548
เรื่อง การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีการบำบัดรักษาโรคด้วยวิธีการทางแพทย์แผนไทย
12

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว 77 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2548
เรื่อง ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว 165 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2550
เรื่อง ประกาศประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (เพิ่มเติม) (แก้ไขเพิ่มเติม ว 77)

13
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0417/ว 129 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2548
เรื่อง การใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลของบิดา
14
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว 122 ลงวันที่ 31 สิงหาคมม 2548
เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกรักษาต่อเนื่อง
15
16
17
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว 192 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2549
เรื่อง การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง
18
19
20
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว 259 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2549
เรื่อง การเบิกจ่ายตรงค่าฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในสถานพยาบาลเอกชน
21
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0417/ว 289 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2549
เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาของบุตรต่างสำนักเบิกเงินเดือน
22
23
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว 329 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2549
เรื่อง การใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล สำหรับ "โครงการทัวร์สุขภาพ"
24
25
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0417/ว 36 ลงวันที่ 6 กันยายน 2549
เรื่อง การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรและการรักษาพยาบาบสำหรับบุตรในกรณีที่ผู้มีสิทธิและคู่สมรสได้หย่าหรือแยกกันอยู่โดยมิได้หย่ากันตามกฎหมาย
26
27

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว 177 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2549
เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ
แก้ไขอัตราค่าบริการสาธารณสุข (ว.177)

28
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว 414 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2550
อัตราค่าบริการสาธารณูสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ (เพิ่มเติม)
29

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว 309 ลงวันที่ 17 กันยายน 2550
เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ(เพิ่มเติม)
แก้ไขอัตราค่าบริการสาธารณสุข (ว.177)

30
31
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0417/ว 197 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2549
เรื่อง อัตราค่าบริการพยาบาลทั่วไป ICU ของสถานพยาบาลระดับตติยภูมิ
32
33
34
35
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0417/ว54 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2550
เรื่อง การเป็นสถานพยาบาลของทางราชการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
36
37
38
39
40
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว143 ลงวันที่ 20 เมษายน 2550
เรื่อง การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาบทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีใตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วย
41
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว192 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2550
เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
42
นังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว198 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2550
เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการเบิกค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีที่มีสิทธิซ้ำซ้อนกับสิทธิประกันสังคม
43
นังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว197 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2550
เรื่อง การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วย
44
นังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว266 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2550
เรื่อง การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วย
45
นังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว362 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2554
เรื่อง การแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกค่าตรวจสุขภาพประจำปี รายการค่าตรวจเอกซเรย์ปอด (Chest X-ray)
46
นังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว46 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2555
เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตและเจ็บป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน