การศึกษาบุตร
ลำดับที่
 เรื่อง
                           พระราชกฤษฎีกา
  พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
                            คำสั่งมอบอำนาจ

1
คำสั่ง มอบอำนาจ สำนักงานคณะกรรม การการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 2730/2547
รื่อง มอบอำนาจเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและการศึกษาของบุตร สั่ง ณ วันที่ 2 กันยายน 2547

คำสั่ง มอบอำนาจ สำนักงานคณะกรรม การการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 2733/2547
รื่อง มอบอำนาจเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและการศึกษาของบุตร (เพิ่มเติม) สั่ง ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2547
2
คำสั่ง มอบอำนาจ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1784/2547
เรื่อง มอบอำนาจการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร สั่ง ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2547
3
คำสั่ง มอบอำนาจ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 505/2546
เรื่อง มอบอำนาจแจ้งการใช้สิทธิออกหนังสือรับรองการมีสิทธิและอนุมัติการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร สั่ง ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2546
4

คำสั่ง มอบอำนาจ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 50/2546
เรื่อง มอบอำนาจแจ้งการใช้สิทธิออกหนังสือรับรองการมีสิทธิและอนุมัติการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546

                             ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
1
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 201 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2553
เรื่อง การกำหนดแบบการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
2
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.3/ว 149 ลงวันที่ 26 เมษายน 2553
เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกค่าการศึกษาบุตรของบุตรกรณีเรียกเก็บค่าการศึกษาครั้งเดียวตลอดปี
3
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.3/ว 145 ลงวันที่ 21 เมษายน 2553
เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
4
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 390 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2552
เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและเงินค่าเล่าเรียน
5
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 226 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2552
เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (ยกเลิก)
6
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 161 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2552
เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการและค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชน
(ยกเลิก)
7
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 271 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2551
เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและเงินค่าเล่าเรียน (ยกเลิก)
     
8
 
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 248 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2551
เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการ
(ยกเลิก)
9
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว 184 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2551
เรื่อง ประเภทและอัตราเงินค่าเล่าเรียน
 (ยกเลิก)
10
หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/64 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2550
เรื่อง เงินบำรุงการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.5/ว 182 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2550
เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

12
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.5/ว 169 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2550
เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและเงินค่าเล่าเรียน (ยกเลิก)
13
หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/1372 ลงวันที่ 18 มกราคม 2550
เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา
14


หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0417/ว 36 ลงวันที่ 6 กันยายน 2549
เรื่อง การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรและการรักษาพยาบาล สำหรับบุตรในกรณีที่ผู้มีสิทธิและคู่สมรสได้หย่าหรือแยกกันอยู่
โดยมิได้หย่ากันตามกฎหมาย


15

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0517/ว 289 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2549
เรื่อง การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตรต่างสำนักเบิกเงินเดือน

16


หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.5/ว 253 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2549
เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

17

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.5/ว 196 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2549 (ยกเลิก)
เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและเงินค่าเล่าเรียน

18

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.5/ว 15 ลงวันที่ 13 มกราคม 2549
เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรในหลักสูตรระดับปริญญาตรี

19
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.5/ว 477 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2548   (ยกเลิก)
เรื่อง อัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
20
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.5/ว 363 ลงวันที่ 16 กันยายน 2548
เรื่อง การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
21
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.5/ว 84 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2547
เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาของบุตรของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติงานในเขตพื้นที่จังหวัดยะลา
ปัตตานี  และนราธิวาส พ.ศ. 2547

22
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0509.5/ว 136 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2547
เรื่อง การกำหนดแบบการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
23

หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0509.5/ว 39 ลงวัน ที่ 26 มีนาคม 2547
เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2547