กี่ยวกับ ตสน. สพฐ.
พบผู้บริหาร
โครงสร้าง
กฏบัตรการตรวจสอบภายใน
คู่มือการปฏิบัติงานผู้ตรวจสอบภายใน สพฐ.
 
การตรวจสอบภายใน
มาตรฐานการตรวจสอบภายใน
ระเบียบเกี่ยวข้อง
 
 
กฏระเบียบการเงินการคลัง
ระเบียบการเงิน
งบดำเนินงาน
งบกลาง
เงินนอกงบประมาณ
เงินอุดหนุน
ระเบียบการเบิกค่าใช้จ่ายนักเรียนไปนอกสถานศึกษา
 
 
Web Link
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรมบัญชีกลาง
GFMIS
กระทรวงการคลัง
สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน ประเทศไทย
 
 

จำนวนผู้เข้าชม        
 
กลุ่มตรวจสอบภายใน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
 
   
 
     
 

อาคาร สพฐ. 2 (ชั้น 7-8) กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก
แขวงวังจันทร์เกษม
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทร. 0 2288 5669, 0 2288 5688  
โทรสาร 0 2282 6633, 0 2282 2857

     
     
 
     
ติดต่อหน่วยงานภายใน โทรศัพท์ โทรสาร
ชั้น 7 อาคาร สพฐ. 2    
กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานตรวจสอบที่ 1 0-2288-5665 0-2282-2857
กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานตรวจสอบที่ 2 0-2288-5671 0-2282-2857
กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานตรวจสอบที่ 3 0-2288-5664 0-2282-2857


โทรศัพท์
โทรสาร
 
ชั้น 8 อาคาร สพฐ. 2      
กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานตรวจสอบที่ 4 0-2288-5682 0-2282-6633  
กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานตรวจสอบที่ 5 0-2288-5684 0-2282-6633  
กลุ่มตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาระบบงานตรวจสอบที่ 6 0-2288-5683 0-2282-6633  

E-mail : iau.bec@obecmail.obec.go.th