กี่ยวกับ ตสน. สพฐ.
พบผู้บริหาร
โครงสร้าง
กฏบัตรการตรวจสอบภายใน
คู่มือการปฏิบัติงานผู้ตรวจสอบภายใน สพฐ.
 
การตรวจสอบภายใน
มาตรฐานการตรวจสอบภายใน
ระเบียบเกี่ยวข้อง
 
 
กฏระเบียบการเงินการคลัง
ระเบียบการเงิน
งบดำเนินงาน
งบกลาง
เงินนอกงบประมาณ
เงินอุดหนุน
ระเบียบการเบิกค่าใช้จ่ายนักเรียนไปนอกสถานศึกษา
 
 
Web Link
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรมบัญชีกลาง
GFMIS
กระทรวงการคลัง
สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน ประเทศไทย
 
 

จำนวนผู้เข้าชม      
 
คู่มือการตรวจสอบภายใน ระดับสถานศึกษา
 
  คู่มือการตรวจสอบสถานศึกษา : ระบบบัญชีหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2515  
  คู่มือการตรวจสอบสถานศึกษา : ระบบควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2544  
  คู่มือการตรวจสอบสถานศึกษา : การจัดซื้อจัดจ้าง  
  คู่มือการตรวจสอบสถานศึกษา : การควบคุมทรัพย์สิน  
       
       
t