กี่ยวกับ ตสน. สพฐ.
พบผู้บริหาร
โครงสร้าง
กฏบัตรการตรวจสอบภายใน
คู่มือการปฏิบัติงานผู้ตรวจสอบภายใน สพฐ.
 
การตรวจสอบภายใน
มาตรฐานการตรวจสอบภายใน
ระเบียบเกี่ยวข้อง
 
 
กฏระเบียบการเงินการคลัง
ระเบียบการเงิน
งบดำเนินงาน
งบกลาง
เงินนอกงบประมาณ
เงินอุดหนุน
ระเบียบการเบิกค่าใช้จ่ายนักเรียนไปนอกสถานศึกษา
 
 
Web Link
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรมบัญชีกลาง
GFMIS
กระทรวงการคลัง
สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน ประเทศไทย
 
 

จำนวนผู้เข้าชม      
 
   คู่มือการตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 
 
คำนำ    
สารบัญ    
บทที่ 1 การบริหารการเงินการคลัง  
บทที่ 2 การประเมินการควบคุมภายใน  
บทที่ 3 การตรวจสอบงบประมาณ  
บทที่ 4 การตรวจสอบการเงินการบัญชีส่วนที่ 1   ส่วนที่ 2   ส่วนที่ 3  
บทที่ 5 การตรวจสอบเงินทดรองราชการส่วนที่ 1   ส่วนที่ 2  
บทที่ 6 การตรวจสอบการบริหารทรัพย์สินส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 ส่วนที่ 3  
บทที่ 7 การตรวจสอบการดำเนินงานส่วนที่ 1   ส่วนที่ 2   ส่วนที่ 3  
บรรณานุกรม    
คณะทำงาน    
 
     
     
     
 
หน่วยตรวจสอบภายใน สพฐ. 2 (ชั้น 7-8) กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2288 5669, 0 2288 5688   โทรสาร 02 2826633, 02 2822857
E-mail : audit.obec@gmail.com