กี่ยวกับ ตสน. สพฐ.
พบผู้บริหาร
โครงสร้าง
กฏบัตรการตรวจสอบภายใน
คู่มือการปฏิบัติงานผู้ตรวจสอบภายใน สพฐ.
 
การตรวจสอบภายใน
มาตรฐานการตรวจสอบภายใน
ระเบียบเกี่ยวข้อง
 
 
กฏระเบียบการเงินการคลัง
ระเบียบการเงิน
งบดำเนินงาน
งบกลาง
เงินนอกงบประมาณ
เงินอุดหนุน
ระเบียบการเบิกค่าใช้จ่ายนักเรียนไปนอกสถานศึกษา
 
 
Web Link
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรมบัญชีกลาง
GFMIS
กระทรวงการคลัง
สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน ประเทศไทย
 
 

จำนวนผู้เข้าชม      
     
 
  คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
    สำหรับผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 
 
   
คำนำ    
สารบัญ    
บทที่ 1 การจัดองค์กร  
บทที่ 2 มาตรฐานการตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และจริยธรรม  
บทที่ 3 นโยบายและวัตถุประสงค์ และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
บทที่ 4 การดำเนินงานตรวจสอบ  
บทที่ 5 การตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
บทที่ 6 การตรวจสอบภายใน สถานศึกษา  
บรรณานุกรม    
ภาคผนวก
1
ตัวอย่าง กฏบัตรการตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2
เกณฑ์การวัดระดับสมรรถนะในหน้าที่
3
แบบประเมินตนเองของหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4
ตัวอย่างแบบฟอร์มแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ
5
ตัวอย่างรูปแบบการรายงานการตรวจสอบ
แบบสำรวจข้อมูลเบื้องต้นการตรวจสอบระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
6
การตรวจสอบการดำเนินงานตามแผน
7
แบบสำรวจข้อมูลเบื้องต้นการตรวจสอบการเงินการบัญชีเกณฑ์คงค้างตามระบบมือ
8
แบบสำรวจข้อมูลเบื้องต้นการตรวจสอบการเงินการบัญชีตามระบบ GFMIS
9
แบบสำรวจข้อมูลเบื้องต้นการตรวจสอบการบริหารทรัพย์สิน
10
แบบสำรวจข้อมูลเบื้องต้นการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
11
แบบสำรวจข้อมูลเบื้องต้นการสอบทานระบบควบคุมภายใน
  แบบสำรวจข้อมูลเบื้องต้นการตรวจสอบระดับสถานศึกษา
12
แบบสำรวจข้อมูลเบื้องต้นการตรวจสอบการดำเนินงานตามแผน
13
แบบสำรวจข้อมูลเบื้องต้นการตรวจสอบการเงินการบัญชี
14
แบบสำรวจข้อมูลเบื้องต้นการตรวจสอบการบริหารทรัพย์สิน
15
แบบสำรวจข้อมูลเบื้องต้นการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
16
แบบสำรวจข้อมูลเบื้องต้นการสอบทานระบบควบคุมภายใน
 
   
หน่วยตรวจสอบภายใน สพฐ. 2 (ชั้น 7-8)
กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2288 5669, 0 2288 5688   โทรสาร 02 2826633, 02 2822857
E-mail : audit.obec@gmail.com