การควบคุมเงินงบประมาณ
  การอ่านรายงานสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (ZFMA47)  
  การสอบทานการควบคุมเงินงบประมาณของ สพท.